ADHD og andre diagnoser

ADHD og andre diagnoser på Dagskolen

Nogle af eleverne på Dagskolen har sociale og/eller emotionelle problematikker bl.a. inden for området ADHD.

Det giver sig ofte udslag i faglige vanskeligheder og man kan have svært ved at orientere sig i det sociale felt. Ofte giver det sig også udslag i isolation, ensomhed og manglende impulskontrol.

Kognitivt befinder eleven sig indenfor normalområdet, men ofte har mange skoleskift udhulet tilliden til voksne, til lærere og pædagoger.

Når der kommer en ny elev til Dagskolen, læser vi stakken af papirer igennem, hvor tyk den end måtte være, og så lægger vi den lidt til side og glæder os til at møde vedkommende. Eleven er først og fremmest sig selv med den personlighed, de kompetencer og interesser vedkommende har, alt det går forud for at eleven har f.eks. ADHD, OCD eller en anden diagnose.

Det gik måske ikke godt der hvor eleven kom fra, - én er smidt ud af flere skoler og én har slet ikke gået i skole i det sidste år, én har aldrig fået lært at læse og én har ingen venner.

Uanset hvilken bogstavkombination eleven kommer med, arbejder og tror vi på at det kan lykkes, at eleven kan få nogle gode skoledage, hvor vedkommende mærker, at man lærer noget.

 

Faglige kompetencer

Vi er alle forskellige, vi lærer på forskellig måde og vi lærer i forskelligt tempo. Vi laver derfor en individuel undervisnings- og aktivitetsplan, der tager højde for dette, således at vi hele tiden arbejder ud fra den nærmeste udviklingszone. Vi prøver at indrette skoledagen så eleven lærer bedst og mest. Vi tager mange værktøjer i brug, fra alfabetets bogstaver, til afskærmede arbejdspladser med computere, gåture, projektopgaver, spil og pauser når eleven trænger til det. Klasserne er små, og dine lærere har derfor tid og interesse i den enkelte elev.

Elever og forældre har overblik vha. årsplanen hvor hovedoverskrifterne for de forskellige uger fremgår. Lærer og elev udarbejder en mere detaljeret plan i samarbejde således at der jævnligt kan gøres status over de opnåede resultater.

Status er også udgangspunkt for den videre planlægning for næste kvartal. For klassen som helhed og for de enkelte elever.

Det er skolens opgave at skabe et rum for læring. Det kan være gennem sport, bøger, musik, ridning, køkkenopgaver, fiskeri, håndværkerpraktik eller noget helt andet som vi sammen med eleven finder ud af. Det vigtigste er at man mærker at man lærer noget.

 

Sociale kompetencer

For nogle af Dagskolens elever med ADHD eller andre diagnoser kan der være udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge. Sociale færdigheder er betinget af en række forhold, alder, køn og udvikling men også af den specifikke situation. F.eks. kan det give god mening at hilse med et "hej" i nogle situationer mens det i andre er mere passende at række hånden frem og nikke.

Den sociale kompetence er det der regulerer og vedligeholder vores relationer og venskaber og det fordrer at vi kan aflæse sociale kontekster og forstå hvordan vores handlinger påvirker andres opfattelse af os. For nogle af eleverne kan de sociale kompetencer måske på det ydre plan være indlært, men eleven kan ikke umiddelbart overføre dette til nye situationer dvs. danne helheder på det indre plan.

 

Når vi på Dagskolen arbejder med den sociale kompetence er viden om hvordan man agerer i en given social kontekst et af punkterne, men også blot det at have lyst til eller turde indgå i sociale forhold noget vi arbejder med. For mange sociale nederlag kan have stor betydning for elevens selvtillid på dette område og kan være en hindring for overhovedet at turde arbejde med disse kompetencer.